Have questions? Visit https://www.reddit.com/r/SNPedia

TYRO3

From SNPedia

is agene
is mentioned by
Full nameTYRO3 protein tyrosine kinase
EntrezGene7301
PheGenI7301
VariationViewer7301
ClinVarTYRO3
GeneCardsTYRO3
dbSNP7301
DiseasesTYRO3
SADR7301
HugeNav7301
wikipediaTYRO3
googleTYRO3
gopubmedTYRO3
EVSTYRO3
HEFalMpTYRO3
MyGene2TYRO3
23andMeTYRO3
UniProtQ06418
EnsemblENSG00000092445
OMIM600341
# SNPs1
 Max MagnitudeChromosome positionSummary
rs228974341,568,500