Have questions? Visit https://www.reddit.com/r/SNPedia

MYL3

From SNPedia
is agene
is mentioned by
Full namemyosin, light chain 3, alkali; ventricular, skeletal, slow
EntrezGene4634
PheGenI4634
VariationViewer4634
ClinVarMYL3
GeneCardsMYL3
dbSNP4634
DiseasesMYL3
SADR4634
HugeNav4634
wikipediaMYL3
googleMYL3
gopubmedMYL3
EVSMYL3
HEFalMpMYL3
MyGene2MYL3
23andMeMYL3
UniProtP08590
EnsemblENSG00000160808
OMIM160790
# SNPs23
 Max MagnitudeChromosome positionSummary
rs1048937486.246,859,511
rs104893749046,859,495
rs104893750046,859,529
rs1064793448046,859,499
rs139794067646,860,813
rs143852164046,859,496
rs145520567046,858,411
rs150634297046,860,748
rs193922391046,858,413
rs199474703646,860,702
rs199474705046,859,502
rs199474706046,859,493
rs199474707046,859,490
rs199474708046,858,426
rs567723663046,858,471
rs7308801626.246,859,509
rs730880954046,860,799
rs730880955046,860,789
rs730880960046,860,790
rs730880961046,860,703
rs730880962046,858,425
rs8690254856.246,859,573
rs869025486046,859,505