Have questions? Visit https://www.reddit.com/r/SNPedia

MYL2

From SNPedia
is agene
is mentioned by
Full namemyosin, light chain 2, regulatory, cardiac, slow
EntrezGene4633
PheGenI4633
VariationViewer4633
ClinVarMYL2
GeneCardsMYL2
dbSNP4633
DiseasesMYL2
SADR4633
HugeNav4633
wikipediaMYL2
googleMYL2
gopubmedMYL2
EVSMYL2
HEFalMpMYL2
MyGene2MYL2
23andMeMYL2
UniProtP10916
EnsemblENSG00000111245
OMIM160781
# SNPs34
 Max MagnitudeChromosome positionSummary
rs1048943630110,919,160
rs1048943686110,919,133
rs1048943696.2110,914,287
rs1048943706.2110,919,145
rs1219136586.2110,913,316
rs1431392586110,913,097
rs1920570220110,913,139
rs1994748080110,915,743
rs1994748096110,914,290
rs1994748130110,911,176
rs1994748140110,911,094
rs289327743110,919,145
rs289330993110,914,287
rs3756675650110,913,124
rs37828890110,912,851
rs3975163986.2110,914,267
rs3975163996110,914,200
rs3975164040110,913,140
rs3975164066110,911,093
rs3975164076.2110,911,090
rs3975164080110,919,117
rs5877829650110,914,221
rs7275032966.2110,911,096
rs7275032970110,913,324
rs7275032990110,915,765
rs7275044250110,915,721
rs7308809440110,919,144
rs7308809460110,915,781
rs7308809470110,915,771
rs7308809480110,920,526
rs7308809500110,914,203
rs7308809520110,911,082
rs7862054300110,911,152
rs8632251176.2110,915,759